Logo

Daftar Pejabat STHM

 DAFTAR PEJABAT STHM DITKUMAD

             
    TUA WANTUN   KETUA STHM   TUA SENAT      
    PROF Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H KETUA MAHKAMAH AGUNG   KOLONEL CHK (K) Dr. TETTY MELINA, S.H., M.H   JENDERAL TNI (Purn) Prof. Dr. AM. HENDROPRIYONO, S.H., M.H.      
                   
             
PUTUA I / BIDMIK       PUTUA II / BIDMIN       PUTUA III / BIDWA  
KOLONEL CHK DWI JAKA SUSANTA, S.H., M.H       KOLONEL CHK BUDIONO, S.H. ,M.H.       KOLONEL CHK RUDI MULYADI, S.H., M.H.  
                   
               
    KABAG TUUD       KABAG PUSTAKA      
    MAYOR CHK JUMAH, S.H       LETKOL CHK (K) SRI MARTINI H, S.H.      
                   
         
KA TIM DOSEN KUMPIDMIL   KA TIM DOSEN HI   KA TIM DOSEN KUMPER   KA TIM DOSEN HTN   KA PSHM  
KOLONEL CHK I NYOMAN NANDERA, S.H., M.H.   KOLONEL CHK YONAVIA, S.H., M.H.   KOLONEL CHK AZIS SUHARTO, S.H.   KOLONEL CHK SYARIF ALI AMRI, S.H.,M.H.   KOLONEL CHK Dr. AGUSTINUS PH, S.H., M.H.  
                   
             
    KA LPM   KA LPPM   KA LABKUM      
    KOLONEL CHK OKTOBRATA, S.H., M.H.   KOLONEL CHK ANDI RUSKANDI, S.H., M.H.   KOLONEL CHK FAJAR SULISTYANTO, S.H., M.H.      
                   
             
KA PRODI S-2       KA PRODI S-1       DANSATDIK  
KOLONEL CHK Dr. TARSEN BUATON, S.H.,M.H.       KOLONEL CHK SONDANG MARPAUNG, S.H., M.H.       LETKOL CHK ABDUL SALAM, S.H., M.H.  

 

 

 

 

 Daftar Pejabat STHM